จิรวัฒนะไพศาล ธ. (2023) “ผลของสารสกัด THC จากกัญชาต่อความเจริญอาหาร ภูมิคุ้มกันชนิด CD4 และปริมาณไวรัสเอชไอวี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์”, วารสารโรคเอดส์, 35(1), น. 52–59. doi: 10.14456/taj.2023.5.