ลำใย ส., ปันคำ ท., วงค์กัญญา ร., บาริศรี ศ., พุทธเจริญ โ., สุภารักษ์ ส., อุ่นผล เ., ธรรมชาติ น. และ โรจนวิวัฒน์ อ. (2023) “การพัฒนาขั้นตอนการศึกษาการใช้งานชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย”, วารสารโรคเอดส์, 35(2), น. 69–85. doi: 10.14456/taj.2023.7.