สมแวง อ., พึ่งสำราญ ด., พันพึ่ง ส., ดาราวุฒิมาประกรณ์ น. และ สกุลทักษิณ พ. (2023) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ”, วารสารโรคเอดส์, 35(2), น. 86–100. doi: 10.14456/taj.2023.8.