ปฐวีศรีสุธา ป. (2023) “การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในโรงพยาบาลศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564”, วารสารโรคเอดส์, 35(2), น. 101–112. doi: 10.14456/taj.2023.9.