[1]
สูฝน ภ., “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นเอชไอวี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การอยู่ร่วมกัน โดยไม่รังเกียจในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”, Thai AIDS Journal, ปี 32, ฉบับที่ 1, น. 1–14, ม.ค. 2020.