[1]
บำรุงศักดิ์ บ. ., ภูมินิยม ศ., และ เหลืองประสิทธิ์ ร. ., “การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ด้วยวิธี in-house real-time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”, Thai AIDS Journal, ปี 32, ฉบับที่ 1, น. 28–41, ก.พ. 2020.