[1]
กลัดพ่วง บ., ยุงไธสง ช. . . . . ., และ กมลวัทน์ ผ. . . ., “อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA)”, Thai AIDS Journal, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 21–35, มี.ค. 2021.