[1]
รัศมี อ. . และ รัตนเลิศนาวี จ. ., “การติดเชื้อเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติที่เป็นโรคซิฟิลิสและมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การศึกษาในจังหวัดพังงา”, Thai AIDS Journal, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 9–20, มี.ค. 2019.