[1]
วารสารโรคเอดส์ ผ., “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564”, วารสารโรคเอดส์, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 1–35, มี.ค. 2021.