[1]
ภูริศรี ท., “การพัฒนาชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”, Thai AIDS Journal, ปี 33, ฉบับที่ 2, น. 91–101, พ.ค. 2021.