[1]
วารสารโรคเอดส์ ผ., “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564”, วารสารโรคเอดส์, ปี 33, ฉบับที่ 2, น. 36–101, พ.ค. 2021.