[1]
พฤฒิสืบ ก., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”, Thai AIDS Journal, ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 139–150, ก.ย. 2021.