[1]
พันธ์เพชร ส., “การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”, วารสารโรคเอดส์, ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 20–34, ม.ค. 2022.