[1]
วารสารโรคเอดส์ ผ., “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555”, วารสารโรคเอดส์, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 1–55, ก.ค. 2021.