[1]
จันทรธานีวัฒน์ เ. ., ชนะแก้ว ภ. ., อุดม ธ. ., และ ทาริยะอินทร์ อ. ., “ประเมินผลโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและ ดูแลรักษาเอ็ชไอวี ในกลุ่มผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง”, Thai AIDS Journal, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 1–8, ก.ค. 2021.