[1]
ดาราวุฒิมาประกรณ์ น. ., พึ่งสำราญ ด. ., ฮะวังจู ด. ., ตะเพียนทอง ค. ., และ จันทร์แย้ม ส. ., “ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง”, Thai AIDS Journal, ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 58–69, ม.ค. 2022.