[1]
วารสารโรคเอดส์ ผ., “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564”, Thai AIDS Journal, ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 102–164, ก.ย. 2021.