[1]
อัมพวา ภ., “ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา”, Thai AIDS Journal, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 21–31, มี.ค. 2019.