[1]
คูวิวัฒนชัย พ. . และ มอโท ส. ., “การเปรียบเทียบผลของการยับยั้งไวรัส ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมรักษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเทียบกับ กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมของโรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี”, Thai AIDS Journal, ปี 31, ฉบับที่ 1, น. 32–39, ก.ย. 2021.