[1]
พูลเกษร ส. . และ ธไนศวรรยางกูล ส., “ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553”, Thai AIDS Journal, ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 55–69, ก.ย. 2021.