[1]
ธารณธนบูลย์ ว., “การประเมินรูปแบบการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี”, Thai AIDS Journal, ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 70–84, ก.ย. 2021.