[1]
ตั้งปฐมวงศ์ ณ., “การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์: ภาพตัวแทน และความหมายต่อคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ”, Thai AIDS Journal, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 103–115, ก.ย. 2021.