[1]
นามวงศ์ ถ., คำพัฒน์ ส., และ ปรัชญคุปต์ ป., “อัตราความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชน จังหวัดยโสธร”, Thai AIDS Journal, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 116–124, ก.ย. 2021.