[1]
ผานะวงค์ น., “ผลการใช้โปรแกรมลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2562”, Thai AIDS Journal, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 125–141, ก.ย. 2021.