[1]
สองทิศ ร., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดตรัง”, Thai AIDS Journal, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 142–153, ก.ย. 2019.