[1]
วารสารโรคเอดส์, “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565”, Thai AIDS Journal, ปี 34, ฉบับที่ 2, น. 70–143, พ.ค. 2022.