[1]
จิรวัฒนะไพศาล ธ., “ผลของสารสกัด THC จากกัญชาต่อความเจริญอาหาร ภูมิคุ้มกันชนิด CD4 และปริมาณไวรัสเอชไอวี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์”, Thai AIDS Journal, ปี 35, ฉบับที่ 1, น. 52–59, เม.ย. 2023.