[1]
ลำใย ส., “การพัฒนาขั้นตอนการศึกษาการใช้งานชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย”, Thai AIDS Journal, ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 69–85, ส.ค. 2023.