[1]
สมแวง อ., พึ่งสำราญ ด., พันพึ่ง ส., ดาราวุฒิมาประกรณ์ น., และ สกุลทักษิณ พ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ”, Thai AIDS Journal, ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 86–100, ส.ค. 2023.