สูฝน ภ. “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นเอชไอวี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การอยู่ร่วมกัน โดยไม่รังเกียจในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”. วารสารโรคเอดส์, ปี 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, น. 1-14, doi:10.14456/taj.2020.1.