บัวสกุล ป. ., แสงประเสริฐ พ. ., และ กิตติเยาวมาลย์ ร. . “ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. Gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561”. วารสารโรคเอดส์, ปี 32, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, น. 42-53, doi:10.14456/taj.2020.4.