บำรุงศักดิ์ บ. ., ภูมินิยม ศ., และ เหลืองประสิทธิ์ ร. . “การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia Trachomatis ด้วยวิธี in-House Real-Time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”. วารสารโรคเอดส์, ปี 32, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, น. 28-41, doi:10.14456/taj.2020.3.