กลัดพ่วง บ., ยุงไธสง ช. . . . . ., และ กมลวัทน์ ผ. . . . “อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA)”. วารสารโรคเอดส์, ปี 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 21-35, doi:10.14456/10.14456/taj.2021.3.