รัศมี อ. ., และ รัตนเลิศนาวี จ. . “การติดเชื้อเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติที่เป็นโรคซิฟิลิสและมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การศึกษาในจังหวัดพังงา”. วารสารโรคเอดส์, ปี 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, น. 9-20, doi:10.14456/taj.2019.2.