วารสารโรคเอดส์ ผ. “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564”. วารสารโรคเอดส์, ปี 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 1-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/249946.