ภูริศรี ท. “การพัฒนาชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”. วารสารโรคเอดส์, ปี 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 91-101, doi:10.14456/taj.2021.8.