วารสารโรคเอดส์ ผ. “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564”. วารสารโรคเอดส์, ปี 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 36-101, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/251252.