พฤฒิสืบ ก. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”. วารสารโรคเอดส์, ปี 33, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 139-50, doi:10.14456/taj.2021.12.