พันธ์เพชร ส. “การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”. วารสารโรคเอดส์, ปี 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 20-34, doi:10.14456/taj.2022.2.