วารสารโรคเอดส์ ผ. “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555”. วารสารโรคเอดส์, ปี 24, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 1-55, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/252293.