จันทรธานีวัฒน์ เ. ., ชนะแก้ว ภ. ., อุดม ธ. ., และ ทาริยะอินทร์ อ. . “ประเมินผลโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและ ดูแลรักษาเอ็ชไอวี ในกลุ่มผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง”. วารสารโรคเอดส์, ปี 24, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 1-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/252294.