ดาราวุฒิมาประกรณ์ น. ., พึ่งสำราญ ด. ., ฮะวังจู ด. ., ตะเพียนทอง ค. ., และ จันทร์แย้ม ส. . “ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง”. วารสารโรคเอดส์, ปี 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 58-69, doi:10.14456/taj.2022.5.