วารสารโรคเอดส์ ผ. “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564”. วารสารโรคเอดส์, ปี 33, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 102-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253536.