อัมพวา ภ. “ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา”. วารสารโรคเอดส์, ปี 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, น. 21-31, doi:10.14456/taj.2019.3.