คูวิวัฒนชัย พ. ., และ มอโท ส. . “การเปรียบเทียบผลของการยับยั้งไวรัส ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมรักษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเทียบกับ กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมของโรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี”. วารสารโรคเอดส์, ปี 31, ฉบับที่ 1, กันยายน 2021, น. 32-39, doi:10.14456/taj.2019.4.