พูลเกษร ส. ., และ ธไนศวรรยางกูล ส. “ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553”. วารสารโรคเอดส์, ปี 31, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 55-69, doi:10.14456/taj.2019.6.