ธารณธนบูลย์ ว. “การประเมินรูปแบบการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารโรคเอดส์, ปี 31, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 70-84, doi:10.14456/taj.2019.7.