ตั้งปฐมวงศ์ ณ. “การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์: ภาพตัวแทน และความหมายต่อคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ”. วารสารโรคเอดส์, ปี 31, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 103-15, doi:10.14456/taj.2019.8.