นามวงศ์ ถ., คำพัฒน์ ส., และ ปรัชญคุปต์ ป. “อัตราความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชน จังหวัดยโสธร”. วารสารโรคเอดส์, ปี 31, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 116-24, doi:10.14456/taj.2019.9.