ผานะวงค์ น. “ผลการใช้โปรแกรมลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2562”. วารสารโรคเอดส์, ปี 31, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 125-41, doi:10.14456/taj.2019.10.